• ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

     

    KONZULTÁCIE

    Špeciálny pedagóg: Mgr. Vladimíra Kocsisová

    pondelok – piatok: 7:30 – 8:00

                                    13:15 – 14:00

    Konzultačné hodiny možné každý deň aj v poobedňajších hodinách do 15:30 po dohovore (telefonicky alebo osobne).

    Kontakt:        0905 826 400

     

    Kto je školský špeciálny pedagóg?

    Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

     

    Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

     

    • hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi

               (individuálna, prípadne pomoc žiakom na vyučovacej hodine), ktorým boli    

               diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ďalej len ŠVVP,

    • podieľa sa na vypracovaní IVVP žiaka a na jeho výchove a vzdelávaní,
    • spolupracuje s rodinou, sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami,
    • zabezpečuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby,
    • podieľa sa na riešení problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
    • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom                   a zákonným zástupcom,
    • zabezpečuje pomôcky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.),
    • realizuje náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,
    • uskutočňuje pravidelnú depistáž (logopedická a špeciálnopedagogická),
    • buduje špeciálnopedagogickú knižnicu a pripravuje a zhromažďuje materiály pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
    • ďalej sa vzdeláva, šíri osvetu a uskutočňuje prednáškovú činnosť,
    • zúčastňuje sa pravidelne na zápise prvákov s cieľom identifikovať žiakov s odkladom povinnej školskej dochádzky,
    • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne znevýhodnenými žiakmi a so žiakmi so ŠVVP,
    • zakladá, vedie, triedi a aktualizuje dokumentáciu k jednotlivým žiakom so ŠVVP.

    Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

    Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne alebo v triede na vyučovaní.

    Individuálna špeciálno-pedagogická podpora je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky žiaka. Žiak v rámci disponibilných hodín Školského vzdelávacieho programu navštevuje príslušný predmet špeciálnopedagogickej podpory podľa Vzdelávacieho programu, ktorý je uvedený v jeho Individuálnom výchovno-vzdelávacom programe. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, sú zamerané na oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

     Prečo je výhodné, aby na škole pôsobil školský špeciálny pedagóg?

    Výhodou školy so špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.

  • Kontakty

   • Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
   • apostolapavla@gmail.com
   • +42144 5623480 - zborovňa; +42144 5514522 - ekonóm; 0911932714 - RŠ
   • Ul. J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš
   • 170 600 79
   • apostolapavla@gmail.com
   • apostolapavla@gmail.com
   • telefón školská jedáleň - 0903 982 520
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje