• FinQ

   • FinQ program je komplexný program finančného vzdelávania pre školy, ktorého cieľom je naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo svete financií.

    Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.  

    Realizátorom programu na školách je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi a finančnými podporovateľmi sú Nadácia Slovenskej sporiteľneNadácia Národnej banky Slovenska. Partnerom je Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, odborným partnerom programu je EDUAWEN EUROPE s.r.o..

   • Naša škola je od tohto šk. roka zapojená do programu FinQ, ktorý podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia žiakov v celkovom kontexte financií. Realizátorom programu FinQ je nezisková organizácia FinQ Centrum. Program FinQ prináša ucelený prístup k finančnému vzdelávaniu. Žiaci sa tak učia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v ich každodennom živote a ľahšie tak prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia v budúcnosti. Vzdelávací program je v praxi včlenený do už existujúcich vyučovacích predmetov. Žiaci prechádzajú na hodinách štandardným učivom a vďaka metodológii FinQ rozvíjajú ich  finančnú kultúru. Napríklad aj na hodine dejepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka, aj v rámci cudzích jazykov.

    Skôr, ako zavedieme program do konkrétnych predmetov a tried, je potrebné, aby učitelia absolvovali dištančné a následne prezenčné vzdelávanie vo FinQ programe. Vzdelávanie absolvovala prvá skupina pedagógov v novembri, postupne sa budú zapájať ďalší učitelia.

    Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.  O  FinQ programe na škole Vás budeme priebežne informovať.

   • viac informácií o programe nájdeš na web stránke FinQ