• Cesta k láske neexistuje, láska je cesta.
   • Naša škola vytvára kresťanské rodinné spoločenstvo. Charakteristickým znakom školy je vytváranie prostredia dobrého spolužitia, ktoré je preniknuté duchom evanjelia, slobody myslenia a lásky. Program školy je zameraný predovšetkým na výchovu človeka, aby zodpovedal za svoju prácu i za seba, aby počúval a rešpektoval svojho blížneho, mal úctu k sebe i ostatným, bol ústretový a slušný, objektívne posudzoval svoje schopnosti.

    Škola je zameraná na výučbu cudzieho jazyka s ohľadom na schopnosti žiakov, ako aj na  zvýšenie digitálnej gramotnosti. Zabezpečujeme podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech v rámci svojich možností.

    Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, ale aj rýchlo a účinne riešiť problémy.