• Na našej škole sa aj vďaka národnému projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 3“ podarilo vytvoriť podmienky pre vznik školského podporného tímu. Školský podporný tím na našej škole je zložený zo školského špeciálneho pedagóga, školského poradcu a troch asistentov učiteľa. Počas celého šk. roka poskytne odbornú a kompenzačnú pomoc žiakom, rodičom a učiteľom. Tím poskytne oveľa lepšie príležitosti vo vzdelávaní žiakom so špecifickými poruchami a zároveň skvalitní vzdelávanie aj ostatných žiakov našej školy. Školský podporný tím sa podieľa na zabezpečovaní špeciálnej starostlivosti o každého žiaka a poskytovaní podporných opatrení adekvátne jeho špeciálno-pedagogickým potrebám a podľa pokynov vyučujúceho priamo v triede alebo počas individuálnych intervencií so žiakom.