• Školský poradca: Mgr. Slavomíra Kubicová

    Konzultácie: každý utorok od 11.45 - 13.45

    • Základné činnosti školského poradcu:

    • poradenská, konzultačná, informačná činnosť:

     - konzultácie a poradenstvo žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov (v spolupráci s triednym učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a pedagogickým asistentom),

     - poradenstvo v oblasti prevencie delikventného a problémového správania žiakov (v spolupráci s triednym učiteľom,

     - kariérové poradenstvo,

     koordinačná, vyhodnocovacia a analytická činnosť:

     - prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,

     - komunikácia a vzájomná výmena skúseností medzi výchovným poradcom, pedagogickými zamestnancami a vedením školy,

     prieskumná a selektívna činnosť:

     - uskutočňovanie vlastnej diagnostickej činnosti u žiakov, ktorí vyžadujú z výchovných, vzdelávacích a sociálnych dôvodov zvláštnu pozornosť (v spolupráci s triednymi učiteľmi),

     - orientačná diagnostika,

     - vedenie evidencie a dokumentácie o vyššie spomínaných žiakoch.