• Milión detí sa modlí ruženec 2021
    • Milión detí sa modlí ruženec 2021

    • 19. 10. 2021
    • V pondelok 18. októbra 2021 sme sa na výzvu pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi - ACN opäť pripojili k celosvetovej modlitebnej iniciatíve „Milión detí sa modlí ruženec“. Dnes viac, ako kedykoľvek predtým potrebujeme dôveryplnú modlitbu nevinných a čistých sŕdc, Máriiných detí, ktoré sa otvárajú Božej pomoci a jeho požehnaniu. Veríme, že ňou rozdúchame plameň viery v silu modlitby a vyprosíme jednotu a mier, pripomenúc si slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.

     Radostný ruženec sa v tento deň počas druhej vyučovacej hodiny postupne modlili žiaci jednotlivých tried v kaplnke svätého Jána Bosca. Ružencovú pobožnosť ukončili modlitbou zasvätenia sa Panne Márii a modlitbou na úmysel Svätého Otca.

     Nech naša úprimná, spoločná a celý svet objímajúca modlitba ruženca, spojená s príhovorom svätého Jozefa, roznieti oheň Svätého Ducha, oheň lásky na celom svete a zapáli aj naše srdcia.

     Lebo Bohu nič nie je nemožné.

   • RecykloHRY
    • RecykloHRY

    • 14. 10. 2021
    • Naša škola sa už niekoľko rokov aktívne zapája do mnohých recyklačných programov.  Jedným z nich je aj projekt s názvom „RECYKLOHRY“. Je to školský recyklačný program, ktorý učí žiakov  ako správne nakladať s odpadmi, triediť a následne recyklovať vyradené elektrozariadenia a batérie. Tieto témy zahŕňame do výučby tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

     Program usporadúva spoločnosť Asekol SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. V našej škole sú celoročne umiestnené  zberné nádoby na vyradené drobné elektrozariadenia (zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú el. prúd, napr. malé domáce spotrebiče, drobná počítačová a kancelárska technika, el. hračky a pod.). Taktiež máme zbernú nádobu na použité batérie.

     Tento školský rok sme sa rozhodli zapojiť aj do ZBERU STARÝCH MOBILOV. Zberová súťaž trvá od 14. októbra do 27. októbra 2021. Pohľadajte doma v šuplíkoch a skriniach a nejaký vyradený mobil určite nájdete (možno aj tri ;-). Prineste ho do školy a odovzdajte triednemu učiteľovi. Každý jeden odovzdaný mobil Vás zaraďuje do súťaže o zaujímavé ceny.

     Budeme radi, ak sa do RecykloHier s nami zapojíte. Ak máte doma staré mobily, batérie  alebo vyradené drobné elektrospotrebiče, doneste ich do školy a odovzdajte triednemu učiteľovi. Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme :)

   • Októbrová pobožnosť – s Pannou Máriou, Matkou Eucharistie
    • Októbrová pobožnosť – s Pannou Máriou, Matkou Eucharistie

    • 4. 10. 2021
    • Počas mesiaca október sa budeme spoločne po triedach modliť desiatok ruženca a pobožnosť k Panne Márii – Matke Eucharistie. Pobožnosť bude pred vyučovaním v kaplnke školy. Modlitbu obetujeme na úmysly, pri ktorých prosíme o požehnanie misionárov, našich rodín, aj o posilu v nesení našich krížov.

    • Zber papiera – vyhodnotenie

    • 1. 10. 2021
    • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy dňa 22. 9. 2021 zapojili do zberu papiera. Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom, starým rodičom a pánovi školníkovi za výpomoc pri zbere.

     Najlepší zberači z víťazných tried boli ocenení.


   • ZBER PAPIERA
    • ZBER PAPIERA

    • 17. 9. 2021
    • Dňa 22.9.2021 (streda) sa v ranných hodinách od 7.00 do 8.00 uskutoční v areáli našej školy zber papiera. Papier treba nosiť zbalený, najlepšie odvážený, vytriedený, bez kartónov. Kontajner bude pristavený pravdepodobne celé doobedie, v prípade nutnosti môžete doniesť papier najneskôr do 11.30. Zároveň prebehne súťaž tried v zbere papiera.

   • Stretli sme sa s pápežom Františkom
    • Stretli sme sa s pápežom Františkom

    • 21. 9. 2021
    • V dňoch 12. až 15. septembra 2021 Slovensko privítalo viditeľnú hlavu Cirkvi – pápeža Františka. Počas štyroch dní absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, židovskej, rómskej komunity a mladými. Okrem Šaštína, kde slávil svätú omšu, navštívil Bratislavu, Košice a Prešov. Motto tejto návštevy znelo: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.

     Na túto výnimočnú a vzácnu udalosť sme sa aj v našej škole pripravovali tak, že od 15. augusta až do príchodu Svätého Otca na Slovensko sme v rámci duchovnej prípravy denne dostávali mailom od KBS myšlienky na uvažovanie a podnety, ktorých autorom je pápež František.

     Od septembra sme sa pred vyučovaním modlili za požehnanie Svätého Otca a jeho cesty na Slovensko a za našu vnímavosť na posolstvo, ktoré nám prinesie. Žiaci si v týždni pred návštevou pápeža vypočuli rozhlasovú reláciu v podaní žiakov 8.ročníka o živote a životných postojoch pápeža Františka.

     Časť nášho pedagogického kolektívu sa v utorok 14. septembra zúčastnila dvoch stretnutí so svätým otcom: v Prešove pri slávení božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho a v ten istý deň podvečer na stretnutí s mládežou v Košiciach na štadióne Lokomotíva. 

     Návšteva Svätého Otca zanechala v nás pocity veľkej radosti, hlboké duchovné zážitky a zároveň množstvo krásnych podnetov na uvažovanie. Pán nám požehnal v tieto dni nádherné počasie, a tak sme sa mohli stretnúť so Svätým Otcom spolu s desaťtisíckami pútnikov. Pápež František požehnal v stredu na svätej omši v Šaštíne-Strážach základný kameň kostola Svätého Jána Pavla II., ktorý plánujú postaviť v Demänovskej Doline. Svätý Otec František na Slovensku svojimi slovami a gestami rozsieval dobro a my sme pozvaní usilovať sa o to, aby to dobro, ktoré rozosial, prinieslo úrodu. Nech nás k tomu inšpiruje aj kompletný súbor jeho príhovorov na Slovensku.

   • Prevádzka a vnútorný režim ZŠ od 2.9.2021
    • Prevádzka a vnútorný režim ZŠ od 2.9.2021

    • 31. 8. 2021
    • Nástup žiakov do školy nie je podmienený testovaním žiakov ani rodičov. Všetci rodičia pri prvom nástupe do školy po prázdninách predkladajú "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" cez EduPage (návod https://help.edupage.org/sk/u2462). Vyhlásenie treba podať elektronicky do stredy 1.9.2021do 20.00 (ak niekto nastupuje neskôr, deň pred nástupom do školy). Toto vyhlásenie sa cez EduPage predkladá povinne počas šk. roka vždy pri prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

     Škola bude otvorená vo všetkých farbách školského semaforu. V prípade potreby sa preruší vyučovanie len v jednotlivých triedach. Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak, pôjdu žiaci do 14 - dňovej karantény, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény. "Oznámenie o výnimke z karantény" - elektronicky cez EduPage -  nám môžu poslať zákonní zástupcovia zaočkovaných žiakov (resp. žiakov, ktorí prekonali Covid 19 v období pred nie viac ako 180 dňami) (https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1567/u1594/u2458). V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami, aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a RÚVZ – o ďalšom postupe Vás budeme informovať cez EduPage.  

     Vstup do školy pre žiakov pred začatím vyučovania bude ako zvyčajne. Pri vstupe do školy sa bude vykonávať náhodný ranný filter. Všetci žiaci aj zamestnanci školy budú mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania v interiéri školy, v exteriéri rúška nie sú povinné. Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové vreckovky. Počas celého pobytu v škole sa budú uplatňovať protiepidemické opatrenia, ktoré smerujú ku implementácii odporúčaní ÚVZ a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nebude môcť vstúpiť do priestorov základnej školy (oznam pre osoby vstupujúce do školy). Vstup rodičom i cudzím osobám do budovy školy je zakázaný, výnimočne bude umožnený s ohlásením sa u RŠ a písomným Vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka (tlačivo je pripravené pri knihe návštev vo vstupnej chodbe školy).

     Dochádzka žiakov do školy je v tomto šk. roku povinná. Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Rodič vtedy nemá nárok na pandemickú OČR. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí zákonný zástupca predložiť potvrdenie od detského lekára.

     2.septembra 2021 – slávnostná sv. omša vo farskom kostole o 8.00. Všetci sa stretneme rovno pred kostolom o 7.45, na sv. omšu môžu prísť aj rodičia. Po sv. omši ideme do školy na otvorenie roka, ktoré sa uskutoční vonku. Po krátkom otvorení a programe idú všetci žiaci domov (okrem prváčikov). V tento deň je potrebné mať iba rúško, nenoste si tašky, nebude vyučovanie, ŠKD ani obed.

     3. septembra 2021 – vyučovanie začína 8.00. Celý deň prebiehajú triednické práce. Od tohto dňa fungujú obedy a ŠKD (ŠKD ráno 6.00-8.00, poobede do 16.00). V piatok bude koniec vyučovania prispôsobený obedu, vyučovanie bude trvať presne dovtedy, kým trieda nepôjde na obed (podľa rozpisu):

     1. + 2. ročník -  11.10  

     3. + 4. ročník – 11.30

     5. + 6. ročník – 11.50

     7. ročník – 12.10

     8. + 9. ročník – 12.30

     V ročníkoch 1.- 4. budú žiaci popoludní pokračovať v ŠKD tak, aby sa žiaci v rámci skupín nepremiešavali.

     Od 6. septembra 2021 – začína vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.  

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

    • 27. 8. 2021
    • Riaditeľstvo ZŠ Apoštola Pavla oznamuje, že školský rok 2021/2022 sa začína  vo štvrtok 2. septembra 2021 svätou omšou vo farskom kostole sv. Mikuláša o 8:00 hod. Všetci sa stretneme pred kostolom najneskôr o 7.45 hod. Na sv. omši je potrebné mať prekryté dýchacie cesty rúškom. Žiaci sedia počas sv. omše spolu so svojimi triednymi učiteľmi vpredu, rodičia a ostatní rodinní príslušníci sa môžu na sv. omši tento rok zúčastniť tiež. Po sv. omši sa žiaci s triedami presunú do areálu školy, kde RŠ slávnostne otvorí šk. rok a žiaci dostanú bližšie pokyny na nasledujúce dni. V tento deň všetci žiaci (okrem prváčikov) idú hneď po skončení slávnostného otvorenia šk. roka domov.  Riadne školské vyučovanie aj s obedmi a ŠKD bude prebiehať od 3. 9. 2021. Pri nástupe do školy sa žiaci ani ich rodičia nemusia testovať, nastupujú všetci žiaci bez výnimky. Podrobnejšie pokyny a informácie zverejníme na stránke najneskôr 31. augusta 2021. Tešíme sa na Vás ;-)

   • Oznam ŠKD
    • Oznam ŠKD

    • 27. 8. 2021
    • ŠKD bude od 3. septembra 2021 fungovať v normálnom režime ráno od 6.00-8.00 a pooobede do 16.00. Poplatok za ŠKD sa uhrádza bankovým prevodom. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí sa nemení, zostáva 8 € na mesiac. Pokyny k platbe nájdete v prílohe.

   • Domáce antigénové samotesty pre žiakov
    • Domáce antigénové samotesty pre žiakov

    • 23. 8. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú všetci žiaci bez výnimky. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     Prosíme vás o vyplnenie dotazníka v Edupage v sekcii PRIHLASOVANIE, či o sadu 25 krátkych AG testov máte alebo nemáte záujem. Dotazník je k dispozícii od 23.6.2021 do 26. augusta 2021 do 12.00. Následne už testy nebude možné objednať. Po uvedenom termíne musí škola nahlásiť údaje na ministerstvo. Výdaj antigénových testov bude na podpis od 31. 8. 2021 a časovo bude ešte upresnený.

     Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, ministerstvo ho odporúča  realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

     Prajem vám príjemný zvyšok prázdnin a verím, že nadchádzajúci školský rok zvládneme bez väčších ťažkostí.

   • Základné informácie MŠVVaŠ SR k nástupu do škôl
   • Stravovanie v šk. roku 2021/2022
    • Stravovanie v šk. roku 2021/2022

    • 18. 8. 2021
    • Dňa 01.08.2021 nadobudla účinnosť právna úprava zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR. Táto právna úprava prináša od nového školského roka 2021/2022 ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ. Od 1.8.2021  sa dotácia na stravu poskytuje iba ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima alebo ani jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa si neuplatňuje nárok na zvýšený daňový bonus.

     Noví stravníci (zápisný lístok do 24.8.21):

     Prosíme rodičov,  ktorí majú záujem o stravovanie v školskej výdajni jedla od 3. 9. 2021,  aby sa od 19. do 24. augusta 2021 v čase od 7:30 do 10:00 alebo od 13:00 do 14:00 hod. zastavili u vedúcej školskej jedálne pri ZŠ za účelom zaevidovania dieťaťa v elektronickom systéme a zakúpenia čipu k výdaju stravy v hodnote 6,60 €. Zároveň Vám bude pridelený variabilný symbol stravníka, na základe ktorého budú evidované platby za stravné a vypíšete Zápisný lístok.

     Starí stravníci (zápisný lístok odovzdať do 6.9.21):

     Náklady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca stravníka mesačne, bezhotovostne a  vopred  - do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (ideálne je zriadiť si trvalý príkaz od augusta 2021 do mája 2022). Pri prevode je potrebné použiť údaje:

     číslo účtu (IBAN):SK64 0200 0000 0026 5558 8553

     VS:ostáva z predchádzajúceho šk. roka + do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

     Zálohová mesačná platba za stravu:

     žiak I. stupeň  – 33 €/mesačne

     žiak II. stupeň – 35 €/mesačne

     Obedy v školskej jedálni na začiatku šk. roka 2021/2022:

     2.9.2021 obed nebude. Od 3.9.2021 budú prihlásení všetci stravníci do výšky konta na účte. V prípade neprítomnosti je nutné obed odhlásiť. Ďakujeme za pochopenie. ZŠ Apoštola Pavla

   • Zoznam školských pomôcok
    • Zoznam školských pomôcok

    • 17. 8. 2021
    • Blíži sa začiatok nového školského roka a rodičom začínajú starosti s prípravou školských pomôcok. V apríli sme Vám ponúkli možnosť nákupu zošitov a školských pomôcok cez internet. V spolupráci s firmou Daffer sme pre Vás pripravili balíček školských potrieb pre Vaše dieťa na budúci školský rok. Niektorí z Vás túto možnosť využili a väčšinu školských pomôcok už majú zabezpečenú. Kúpiť pomôcky touto cestou nebolo povinné, z toho dôvodu Vám prinášame zoznamy odporúčaných pomôcok pre žiakov 1.- 4. ročníka.

   • Informácia pre zákonných zástupcov detí o podmienkach nároku na dotáciu na stravu
    • Informácia pre zákonných zástupcov detí o podmienkach nároku na dotáciu na stravu

    • 8. 7. 2021
    • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č.  544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu (obedy "zadarmo" od septembra končia).

     Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú nárok iba deti, ktoré /ktorých:

     - žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

     - žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

     - zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia. Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje škole čestným vyhlásením (TU), že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.

     V prípade, že Vaše dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, zákonný zástupca musí do 15.7.2021 predložiť doklady k poskytnutiu dotácií na stravu osobne na ekonomické oddelenie školy: 

     - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

     - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

     -čestné vyhlásenie o neuplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa.                                                                                                                                                                    (V prípade nejasnosti volajte 0903 982 520)

   • Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021
    • Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

    • 2. 7. 2021
    • Dňa 30.6.2021 sme sa slávnostne rozlúčili so šk. rokom 2020/2021. Na ukončení boli odmenení mnohí žiaci, ktorí sa aj v tomto náročnom roku snažili a robili nám radosť, či už výbornými vyučovacími výsledkami, šikovnosťou alebo slušným správaním. Uznanie a vďaka patrí všetkým - učiteľom, žiakom, ale aj rodičom, ktorí sa podieľali na dištančnom vzdelávaní. Súčasťou slávnostnej rozlúčky  bol aj kultúrny program, ktorý si pripravili mladší i starší žiaci, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Všetkým Vám - rodičom, žiakom i priateľom školy - želáme, aby ste počas letných prázdnin prežili v kruhu svojich blízkych nádherné chvíle a aby sme sa v septembri vrátili do škôl zdraví a plní krásnych zážitkov a spomienok. Oddýchnite si a prežite pokojné leto s Božím požehnaním a pod ochranou našej nebeskej Matky a sv. Jozefa.   

                                                                                                                                 Spoločenstvo ZŠ Apoštola Pavla

   • Púť relikvií svätých Košických mučeníkov
    • Púť relikvií svätých Košických mučeníkov

    • 30. 6. 2021
    • Svätí Košickí mučeníci prichádzajú medzi nás ako priatelia, aby nás povzbudili vo viere v Krista, pre ktorého sa stali mučeníkmi.

     Udalosti vo svete potvrdzujú, že aj v 21.storočí zomierajú svedkovia viery a napriek rozvinutej modernej spoločnosti je v ľuďoch stále väčší smäd po hlbokej RADOSTI, vyvierajúcej z Prameňa živej vody (Jn 7, 37-39).  Takými boli pred 400 rokmi aj svätí Košickí mučeníci. Práve tí sa stali patrónmi eRka. Ich relikvie putujú po Slovensku v čase osláv 30.výročia eRka a šíria tak odkaz radosti z viery.

     V deň sviatku sv. Petra a Pavla sme si relikvie svätých Košických mučeníkov uctili aj v našej škole. Po svätej omši vo farskom kostole sme mali možnosť uctiť si ich dopoludnia v kaplnke Svätého Jána Bosca. Aj my sa chceme povzbudiť ich príkladom. Modlime sa spoločne, aby sme svojim každodenným životom v službe prinášali kúsok svedectva a roznášali kúsok RADOSTI z viery. 

     Viac na: https://erko.sk/putrelikvii/#1623918331354-a0abf5bb-491b

   • Na krídlach vďačnosti
    • Na krídlach vďačnosti

    • 30. 6. 2021
    • V utorok 29. júna 2021 v prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla sme sa zúčastnili na svätej omši vo farskom kostole sv. Mikuláša a pri nej sme prežívali trojité vďakyvzdanie:

     • za stĺpy Cirkvi – svätých Petra a Pavla
     • za všetky dobrodenia a Božie požehnanie v uplynulom školskom roku
     • za pôsobenie pána kaplána v našej Základnej škole

     Svätú omšu slúžil pán kaplán Jozef Marhefka. V príhovore poukázal na dôležitosť nezastupiteľnej úlohy a poslania každého človeka v rodine, vo farnosti, v Cirkvi a vyzval našich mladých, aby boli odvážni pri spoznávaní svojho poslania a jeho uskutočňovaní. Pripodobnil to k stavbe kostola – v nosných častiach chrámovej klenby je dôležitý každý jeden kameň. Ak by sme odstránili niektorý z nich a považovali ho za zbytočný, stavba by sa zrútila. Svätí Peter a Pavol sú piliermi a každý jeden z nás, sme kameňmi v „stavbe“ svojej rodiny, farnosti, Cirkvi. V závere svätej omše zaznel spev hymnu Te Deum Laudamus (Teba Bože chválime) a pani riaditeľka poďakovala pánu kaplánovi za pôsobenie v našej škole a popriala mu Božie požehnanie na novom mieste pôsobenia v archíve Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Svätá omša skončila požehnaním relikviou svätých košických mučeníkov.

   • Pamätná plaketa za celoživotnú prácu pre našu pani učiteľku
    • Pamätná plaketa za celoživotnú prácu pre našu pani učiteľku

    • 30. 6. 2021
    • Slávnostné oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov sa kvôli pandemickej situácii nemohlo uskutočniť  v plánovanom termíne, preto sa uskutočnilo až v júni. Na pôde mestského úradu ako prejav vďaky dostali pedagógovia pamätný list alebo plaketu. Z našej školy bola pamätnou plaketou odmenená Mgr. Iveta Nádašdyová - za celoživotnú tvorivú a obetavú prácu pedagóga, pri ktorej odovzdávala nielen vedomosti, ale aj kus seba.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
   • apostolapavla@gmail.com
   • +42144 5623480 - zborovňa; +42144 5514522 - ekonóm; 0911932714 - RŠ
   • Ul. J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš
   • 170 600 79
   • apostolapavla@gmail.com
   • apostolapavla@gmail.com
   • telefón školská jedáleň - 0903 982 520
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje