• Školský podporný tím

    (ŠPT)

    KTO HO TVORÍ?

    • školský špeciálny pedagogóg (ako koordinátor tímu): Mgr. Jariabková
    • školský poradca (ako kariérový poradca, výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno patologických javov): Mgr. Kubicová
    • pedagogické asistentky: Mgr. Antolová, Bc. Dunajová, Bc. Hadušovská

     

   • S KÝM SPOLUPRACUJE A ČO ROZVÍJA?

    • pôsobí priamo v škole a spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, zákonnými zástupcami, žiakmi a s ďalšími externými subjektmi
    • prispieva k rozvoju:
     • školskej úspešnosti
     • duševného zdravia
     • bezpečného prostredia školy
     • zlepšovania vzťahov a sociálnej klímy v triedach
     • emocionálnej inteligencie
     • sociálnych kompetencií a zručností
 • Aktivity ŠPT sú definované podrobne v jednotlivých stupňoch podpory:

   • PODPORNÁ ÚROVEŇ PRVÉHO STUPŇA
    všetci žiaci (všeobecná podpora)
     • vykonávajú ju pedagogickí zamestnanci a školský podporný tím
     • činnosti na podpornej úrovni 1. stupňa:
      • pedagogická diagnostika
      • pedagogická intervencia
      • výchovné poradenstvo
      • kariérové poradenstvo
      • sociálne poradenstvo
      • rozvoj inkluzívneho vzdelávania
      • prevencia
   • PODPORNÁ ÚROVEŇ DRUHÉHO STUPŇA
    žiaci v riziku (cielená podpora)
     • vykonávajú ju: školský špeciálny pedagóg a školský poradca (prípadne ďalší členovia ŠPT), v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie
     • činnosti na podpornej úrovni 2. stupňa:
      • orientačná diagnostika
      • prevencia
      • poradenstvo
      • intervencia
      • krízová intervencia
      • terapia
      • reedukácia
      • metodická podpora a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom / zástupcom zariadenia

     

     • najčastejšie ide o žiakov:
      • z cudzojazyčného prostredia, ktorých prvým jazykom nie je slovenčina,
      • v diagnostickom procese s problémami v učení,
      • v diagnostickom procese s problémami v správaní,
      • v „hraničnom“ intelektovom pásme,
      • s aktuálnymi osobnými problémami (rozvod, úmrtie v rodine, šikanovanie, CAN syndróm, neúplná rodina a pod.),
      • zo sociálne-znevýhodneného prostredia,
      • s psychickými problémami krátkodobého a dlhodobého charakteru (seba poškodzovanie, užívanie návykových látok, ...),
      • so zdravotnými problémami (často chorí, zdravotne oslabení),
      • s väčším počtom neospravedlnených hodín,
      • s nedostatočným prospechom,
      • s nadaním a pod.