• Školský špeciálny pedagóg

   (zamestnaný  na 100 % cez projekt POP III)

   Mgr. Eliška Jariabková

    

   KONZULTÁCIE

   pondelok – piatok:      7:30 – 8:00

                                    12:30 – 14:00

   po dohode aj:              v ranných hodinách od 7:00

                                       v poobedňajších hodinách do 15:30

   kontakt: cez EduPage, osobne, telefonicky (+421445623480 - zborovňa; 0911932714 - RŠ)

    

   CIEĽ PRÁCE ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

   Pôsobenie školského špeciálneho pedagóga na škole vychádza z myšlienky, že každý žiak, teda aj žiak so znevýhodnením a postihnutím má právo na rovnakú možnosť prístupu k informáciám, ku vzdelaniu a výchove, a to na základe princípu rešpektovania individuality každého jedného žiaka.

   Činnosť školského špeciálneho pedagóga je veľmi široká, no v prvom rade je hlavným koordinátorom realizácie pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ako ŠVVP) a / alebo žiakom s podpornými opatreniami pri bežnom výchovno-vzdelávacom procese.

    

   NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

   • hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama špeciálno-pedagogická podpora žiakovi (individuálna, skupinová, prípade intervencia so žiakmi v triede na vyučovacej hodine)
   • podieľa sa na vypracovaní Individuálnom vzdelávacom programe (ďalej ako IVP) žiaka a na jeho výchove a vzdelávaní,
   • spolupracuje s rodinou, sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami,
   • podieľa sa na riešení problémov žiakov so ŠVVP a zákonným zástupcom,
   • realizuje náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,
   • uskutočňuje pravidelnú depistáž (logopedická a špeciálnopedagogická),
   • pripravuje a zhromažďuje materiály pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
   • ďalej sa vzdeláva, šíri osvetu a uskutočňuje prednáškovú činnosť,
   • zúčastňuje sa pravidelne na zápise prvákov s cieľom identifikovať žiakov s odkladom povinnej školskej dochádzky,
   • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi so ŠVVP,
   • zakladá, vedie, triedi a aktualizuje dokumentáciu k jednotlivým žiakom so ŠVVP
   • poskytuje informácie o podporných opatreniach a koordinuje postup pri prehodnotení a poskytnutí podporných opatrení, vedie dokumentáciu ohľadne podporných opatrení

    

   INDIVIDUÁLNA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ PODPORA ŽIAKA

   Individuálna špeciálno-pedagogická podpora je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky žiaka. Žiak v rámci disponibilných hodín pracuje so školským špeciálnym pedagógom. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, sú zamerané na oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií,  rozvoj pozornosti a pod.