• Podmienky organizácie stravovania

   • Informácia pre rodiča dieťaťa o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

    ktoré navštevuje základnú školu v šk. roku 2023/24

     

    S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa  požiada o poskytnutie dotácie na stravu. Táto dotácia sa bude poskytovať aj v šk. roku 2023/24.

    Dotácia na  stravu sa bude poskytovať v sume:

    • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
    • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

    Ak Vaše dieťa navštevuje a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to cez Edupage / Žiadosti/Vyhlásenia / Žiadosť o dotáciu na stravu - NÁVRATKA. Žiadosť bola cez Edupage sprístupnená v júni 2023. V prípade, ak ste nepodali túto návratku v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Všetkým, ktorí žiadosť podali, bude dotácia poskytnutá. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni momentálne nestravuje, je zároveň potrebné vypísať aj zápisný lístok stravníka. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

     

    Predpokladané podmienky stravovania - platné od 1.9.2023:

    Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené rozhodnutím riaditeľa školy.

    Veková skupina stravníkov

    Finančná norma

    Réžia

    Cena obeda

    (FN + réžia)

    Dotácia ÚPSVaR

    Doplatok

    zákonného zástupcu

     I. stupeň

    1,70

    1,00

    2,70

    2,10

    0,60

    II. stupeň

    1,90

    1,00

    2,90

    2,30

    0,60

     

    Doplatok za stravovanie uhrádza zákonný zástupca stravníka vopred a to bezhotovostne.    

    Pri prevode je potrebné použiť nasledovné údaje:

    číslo účtu (v tvare IBAN) :                SK64 0200 0000 0026 5558 8553

    variabilný symbol :                            ostáva z predchádzajúceho šk. roka

    do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka

    Noví stravníci si vyzdvihnú variabilný symbol u vedúcej ŠVJ.

    Odhlásenie zo stravy je možné do 14,00  hod. deň vopred alebo v prípade, že Vám dieťa ochorie v priebehu popoludnia alebo v noci, odhlásenie stravy ráno je možné od 6:00 do 6:30 hod. daný deň.

     

    V prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda, rodič hradí plnú sumu a to:

    žiak I. stupeň  –  2,70 €/za každý neodhlásený obed

    žiak II. stupeň –  2,90 €/ za každý neodhlásený obed

    Za neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     

    Zákonný zástupca je povinný uhradiť preddavok za stravovanie (0,60 €/1 obed) a zábezpeku za neodhlásenú stravu. Po vyčerpaní sa musí znova uhradiť. Prvý preddavok je potrebné uhradiť  do 31.8.2023 vo výške 40 €.

     

     V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

    • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do ZŠ).                                                                        

                                                                                                                           Telefónne číslo ŠVJ: 0903 982 520