• Podmienky organizácie stravovania

   • Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

     

    Dňa 01.08.2021 nadobudla účinnosť právna úprava zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR. Táto právna úprava prináša od nového školského roka 2021/2022 ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ. Od 1.8.2021  sa dotácia na stravu poskytuje iba ak:

    1. dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
    2. dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
    3. ani jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa si neuplatní nárok na zvýšený daňový bonus.

     

    Náklady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca stravníka vopred a to bezhotovostne.    

    Pri prevode je potrebné použiť nasledovné údaje:

    číslo účtu (v tvare IBAN) :    SK64 0200 0000 0026 5558 8553

    variabilný symbol:                  ostáva z predchádzajúceho šk. roka, noví stravníci si vyzdvihnú u vedúcej ŠVJ

    konštantný symbol:                0558

    do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

    Zálohová mesačná platba za stravu:

    žiak I. stupeň  – 33 €/mesačne

    žiak II. stupeň – 35 €/mesačne

    Veková skupina stravníkov

    Finančná norma

    Réžia

    Celková cena obeda

    stravník ZŠ I. stupeň

    1,15 €

    0,50 €

    1,65 €

    stravník ZŠ II. stupeň

    1,23 €

    0,50 €

    1,73 €

    Zákonný zástupca je povinný uhradiť platbu za stravovanie mesačne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Prípadný preplatok Vám bude na konci šk. roka vrátený na bankový účet.

    Strava bude prihlásená automaticky na nový mesiac iba v prípade, že je na účte stravníka dostatočný kredit ku 25. dňu v predchádzajúcom mesiaci. V prípade neprítomnosti je stravník povinný stravu odhlásiť.

    Odhlásenie zo stravy je možné do 14,00  hod. deň vopred (telefonicky alebo cez www.strava.cz). V prípade, že Vám dieťa ochorie v priebehu popoludnia alebo v noci, odhlásenie stravy je možné najneskôr do 6,30 hod. daný deň iba telefonicky.

    V prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda, rodič hradí plnú sumu za obed. Za neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

    Povinnosťou stravníka je prísť na obed s čipom. Časté zabúdanie čipu alebo iné hrubé či opakované porušenie prevádzkového poriadku ŠVJ môže viesť k vylúčeniu stravníka zo školského stravovania.

    Telefónne číslo ŠVJ: 0903/982520.                                                                           

  • Kontakty

   • Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
   • apostolapavla@gmail.com
   • +42144 5623480 - zborovňa; +42144 5514522 - ekonóm; 0911932714 - RŠ
   • Ul. J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš
   • 170 600 79
   • apostolapavla@gmail.com
   • apostolapavla@gmail.com
   • telefón školská jedáleň - 0903 982 520
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje