• Vnútorný poriadok ŠKD

    •  

     1.      O prijímaní žiaka do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

      

     2.      Rodičia vyplnia a odovzdajú vychovávateľke kompletne vyplnený zápisný lístok, na základe ktorého vyplní Osobný list žiaka.

      

     3.      Z ŠKD je žiak uvoľnený podľa údajov, uvedených v zápisnom lístku alebo len na základe včasného písomného vyžiadania rodičov. Nestačí telefonická žiadosť rodiča. V prípade potreby si rodičia prevezmú žiaka hneď po vyučovaní alebo až po 14.00 hod.

      

     4.      Mesačný poplatok za ŠKD určuje riaditeľ školy a treba ho vyplatiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok uhrádza. Poplatok vyberá vychovávateľka na dva mesiace dopredu. Dochádzka žiaka, ktorý je prihlásený do ŠKD, je povinná.

      

     5.      Žiak prichádza do ŠKD ráno od 6.00 hod. do 7.45 hod., popoludní hneď po skončení vyučovania. Popoludňajšia činnosť končí o 16.00 hod.

      

     6.      Po rannej činnosti v ŠKD odovzdá vychovávateľka žiakov učiteľke, vyučujúcej prvú vyučovaciu hodinu.

      

     7.      Po vyučovaní žiakov 1. – 4. ročníka odovzdáva vychovávateľke učiteľka, vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu.

      

     8.      Za žiaka, ktorý na vyučovaní bol, ale neprišiel do ŠKD, vychovávateľka nezodpovedá.

      

     9.      Na obed do školskej jedálne odchádzajú žiaci ŠKD spoločne s vychovávateľkou. Počas obeda sa správajú podľa pravidiel slušného stolovania.

      

     10.  Topánky a vrchné šatstvo si žiaci odložia v šatni. Veci, ktoré možno zameniť majú byť označené menom (topánky a prezuvky, vetrovky, čip)

      

     11.  Žiak prinesie do ŠKD hygienický balíček, jeho súčasťou je aj uterák, ktorý je zreteľne podpísaný a dá sa zavesiť.

      

     12.  Žiak je povinný dodržiavať rozvrh činnosti, vnútorný poriadok ŠKD, Desatoro správneho žiaka, riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť jej usmernenia.

      

     13.  Žiak ŠKD sa nesmie bez vedomia vychovávateľky vzdialiť z miesta, kde prebieha činnosť.

      

     14.  Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedajú žiaci, ktorým boli pridelené. V prípade ich poškodenia, žiaci nahradia škodu.

      

     15.  Žiak nenosí do ŠKD cenné veci, hračky, nepoužíva mobil, walkman, MP3.

      

     16.  Pri nedodržiavaní poriadku ŠKD, budú proti narušiteľovi zavedené potrebné opatrenia.

      

     Desatoro  správneho žiaka

      

     1.      Pri príchode a odchode sa nahlas a zreteľne pozdravím.

     2.      Poslúcham na prvé slovo. Nenaháňam sa v budove.

     3.      Nevzďaľujem sa bez vypýtania.

     4.      Používam čarovné slová: ďakujem, prosím, odpusť.

     5.      Podľa vzoru Dominika Savia neubližujem slovami ani skutkami. Rád pomáham.

     6.       Správam sa slušne a zdvorilo: v škole, cestou do jedálne, pri obede. Hrám čestne, pri hre sa neurážam.

     7.      Rozprávam vľúdne, nie hlučne.

     8.      Hračky a pomôcky si poprosím, šetrím ich a vrátim na pôvodné miesto. Starám sa o poriadok vo svojich veciach, v školskej taške, v šatni. Nepľujem.

     9.      Dodržiavam hygienické návyky (spláchnutie WC, umývanie rúk). Nepoužívam mobil.

     10.    Milujem Boha a všetkých ľudí.