• NP edIT2

    Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 2)

     

    Operačný program: Ľudské zdroje

    Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja

    Hlavné ciele:

    • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu

    • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom

    • koordinovaná digitálna transformácia škôl

    Národný projekt edIT (NP edIT) je potrebné chápať ako kompenzačný krok reagujúci na pandémiu, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania. Z pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila i vzdelávací proces v stredných a základných školách, vyplynula potreba pripravenosti na opakujúcu sa dištančnú výučbu. Prioritne sa NP edIT zameriava na rizikové skupiny žiakov ohrozených školským neúspechom.

     
                  
     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

     www.ludskezdroje.gov.sk    www.esf.gov.sk    www.minedu.sk
    súlogie po samom_stránka